Arvokilpailujen ja -kokeiden tukemisen periaatteet

Helsigin Seudun Kennelpiirin hallitus on päivittänyt periaatteet, joiden mukaisesti piiri tukee kokeita ja kilpailuja.

Piirinmestaruuskokeet

HSKP tukee piirinmestaruuskokeitaan 100 € / koe, kun kokeeseen osallistuu 10 koiraa tai vähemmän. Jos koiria on enemmän, tukeen lisätään 10 € / koira aina 20:teen koiraan saakka. Enimmillään tuki on 400€. Piirinmestaruustuki anotaan piirin hallitukselta.

Kennelpiiri lahjoittaa kaikkiin piirinmestaruuskokeisiin palkinnoiksi mitalit. Kennelpiirin toimesta mitaleita ei kaiverreta, joten kokeiden järjestäjien tulee tilata mitalit hyvissä ajoin !

Arvokokeet

Arvokokeiksi katsotaan SM-kokeet ja niiden valintakokeet sekä muutkin valtakunnallisesti merkittävät koetapahtumat.

Kennelpiiri tukee arvokokeita järjestäviä jaostoja ottamalla niitä mukaan tekemään piirin kaikkien rotujen näyttelyä. Kennelpiiri myös puoltaa ryhmänäyttelyjä erityisesti niille seuroille, jotka ovat järjestämässä arvokokeita.

Edellä mainitun lisäksi kennelpiiri voi myöntää taloudellista tukea arvokokeiden järjestäjille anomuksesta. Anomus osoitetaan kennelpiirin sihteerille ja sen liitteenä tulee olla alustava taloussuunnitelma. Sihteeri lähettää anomukset niiden jaostojen käsiteltäviksi, joille kyseinen koetoiminta kuuluu, tuet myös maksetaan kyseisen jaoston hallinnassa olevista varoista. Lopullisesti anomukset hyväksyy piirin hallitus. Anomusten on oltava perillä tapahtumaa edeltävän vuoden 30.9. mennessä.

Kotimaisten rotujen valtakunnallisten otteluiden ja niiden valintakokeiden osalta on lisäksi Uudenmaan kennelpiirin kanssa sovittu, että niiden valintakokeita tuetaan 1000 € / piiri, jos koe on yksipäiväinen ja 2000 € / piiri, jos koe on kaksipäiväinen. Otteluita tuetaan 2500 € / piiri. Tuen edellytyksenä on, että kokeen järjestävät Helsingin ja Uudenmaan kennelpiirien seurat yhdessä. Anomukset toimitetaan kennelpiirien sihteereille määräaikaan mennessä ja niiden liitteenä tulee olla suunnitelma kokeen järjestämisestä: koepaikka, järjestelyt, tukinäyttely, kohtuullinen budjetti sekä ottelun jälkeen raportti. Tuen käsittelee ja myöntää kennelpiirin hallitus.

Helsingin ja Uudenmaan kennelpiirit ovat muidenkin arvokokeiden kohdalla todenneet, että on suositeltavaa, että piirien yhdistykset järjestävät niitä yhdessä. Piirit ovat sopineet, että tällaisia kokeita tuetaan samalla summalla/piiri, kunhan anomukset ovat toimitettu asianmukaisesti määräaikana piirien sihteereille.

Kaiken koetoiminnan tukemisen edellytyksenä on, että koetta on järjestämässä kennelpiirin jäsenyhdistys.

Kokeen tai kilpailun jälkeen yhdistys laatii jaoston hyväksyttäväksi siitä tilinpäätöksen liittäen mukaan kaikki tositteet alkuperäisinä tai niiden jäljennökset. Ilman selvää ja tarkkaa tilinpäätöstä kennelpiiri tai jaosto ei maksa minkäänlaista avustusta.